Obchodní podmínky e-shopu Baxx.cz

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetové prodejny www.Baxx.cz jsou považovány za závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.
 2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva skutečně vzniká v momentě převzetí a zaplacení objednaného zboží kupujícím.
 3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
 4. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.
 5. Objednávka může být realizována elektronickou poštou, kdy zákazník reaguje na zpracovanou objednávku (-y) a do odpovědi na ni emailem odpoví, že s nabídkou souhlasí a objednává nabízené služby a zboží (stačí např.text : s nabídkou souhlasím a objednávvám nebo text podobného znění). 
 6. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, až po zaplacení celé kupní ceny a jeho převzetím, případně uvedením do provozu, je-li zařízení objednáno s montáží. Celá kupní cena obsahuje položky objednané jako položky v e-shopu včetně prací a materiálu použitého během montáže a následně vyfakturovaného. Ceník montážního materiálu je přílohou položky montáže daného zařízení nebo Vám jej na požádání rádi pošleme v elektronické formě - PDF. Součástí konečné ceny je i cena prací a materiálu nad rámec nabídky, který byl během montáže použit, instalován a který je potvrzen zákazníkem podpisem na formuláři "Protokol o použitém materiálu během montáže". Je-li zboží objednáno i s montáží, je zákazník povinen zajistit v objektu, kde má být zboží instalováno, že elektroinstalace, na kterou bude instalované zboží montováno, je v pořádku, provedena odbornou firmou a splňuje příslušné požadavky platných norem (elektrorevize apod.). Vzniknou-li na dodaném zboží během nebo po instalaci škoda způsobená špatnou elektroinstalací, může být tato skutečnost důvodem ke ztrátě záruky na dodané zboží. 
 7. Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu www.Baxx.cz, kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.
 8. Záruční doba na daný výrobek nebo službu je uvedena u každého produktu nebo služby. Jsou-li nějaká ustanovení blíže specifikující záruční podmínky a jejich podmínky, jsou tyto uvedeny v popisu toho-kterého produktu nebo služby. Základní podmínkou platnosti záruční doby u všech klimatizací (všech výrobců) je provedení roční servisní prohlídky každý rok, po dobu platnosti záruky. Tuto prohlídku může provést pouze autorizovaný servisní technik naší firmy nebo certifikovaný technik námi předem schválený.
 9. Je-li zákazníkem podnikatel nebo obchodní společnost, která při objednání uvede své identifikační číslo (IČ), dá se důvodně předpokládat, že jde o "podnikatele jednajícího v rámci své podmikatelské činnosti. Nejde tedy o fyzickou osobu, která si kupuje zboží pro svoji osobní potřebu své domácnosti, není tedy z hlediska zákona spotřebitelem a nemá pak zvláštní ochranu.
 10. Je-li zákazníkem fyzická osoba, která nerealizuje nákup pro účely podnikání, platí pro ni záruční doba uvedená u výrobku při jejím objednání.

 11. Je-li obchod realizován mezi dvěma podnikatelskými subjekty je záruční doba půl roku (6 měsíců). Reklamovat lze pouze vady, které měl výrobek v době předání. Reklamace je nutné realizovat písemně, co nejdříve po zjištění vady. V tomto případě neplatí ani 30-ti denní lhůta pro vyřešení reklamace, ale lhůta přiměřená. Její stanovení bývá někdy složité.

 12. Potvrzený Záruční list zákazník obdrží po uhrazení celé kupní ceny. Pokud si zákazník zajistí servis zboží, u kterého nemá doplacenu celou kupní cenu, jedná se o nepovolené užití cizí věci a ponese navíc odpovědnost za případné poškození cizí věci se všemi právními následky.

Platební podmínky, expediční lhůty a přepravné

 1. Není-li v popise objednaného výrobku uvedeno jinak, je veškeré zboží expedováno do 1 pracovního dne po obdržení objednávky. V případě dodávky zboží včetně montáže a uvedení do provozu (95% případů), bude termín dodávky domluvem následně dle přání zákazníka. Zboží pak bude dovezeno montážníky včetně jeho přemístění přímo na místo instalace.
 2. Zboží je odesíláno kupujícímu poštou na dobírku, požaduje-li kupující jiný druh přepravy (např. v případě objednání „objemově a váhově“ většího zboží), je nutné se domluvit předem telefonicky na čísle tel: 774 176 507.
 3. Dobírkovné 110,- až 490,- Kč za 1 balík/karton (dle objemu a váhy, ceny uvedeny bez DPH 21%, pokud by cena byla vyšší, je zákazník vždy předem informován)
 4. Baxx.cz si vyhrazuje právo na prodloužení expediční lhůty v případě, že se vyskytnou nepředvídatelné události. O případné delší expediční lhůtě bude zákazník neprodleně informován e-mailem nebo telefonicky.
 5. Do úplného uhrazení vystavené faktury je zboží majetkem společnosti Baxxis s.r.o.

Reklamace

Případné reklamace uplatňuje kupující emailem nebo na adrese provozovatele eshopu.

Současně s reklamovaným zbožím a popisem závady je nutné předložit i příslušný doklad o jeho nákupu (paragon, fakturu).

Reklamační řízení bude zahájeno po vyplnění reklamačního formuláře a jeho zaslání na info@baxx.cz. Potřebné informace můžete zaslat samostatným emailem.

Ke stažení zde : "Ohlášení reklamace výrobku nebo služeb"

Veškeré reklamace budou vyřízeny v souladu s právním řádem platným v ČR.

Poskytnutá záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. Prodávající nepřebírá odpovědnost za vady vyplývající z běžného opotřebování výrobků, za vady vzniklé neodborným používáním výrobků a chybnoumontáží a manipulací s nimi, ani za škody způsobené vnějšími událostmi (tzv. vyšší moc). Na tyto vady se poskytnutá záruka nevztahuje.

Přeprava zboží: Příjemce zásilky je povinen při převzetí zásilky zkontrolovat, zda je obal neporušený a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. Pokud při přejímce zásilky zjistí příjemce zjevné vady, oznámí tuto skutečnost bez odkladu přepravci, se kterým je povinen sepsat zápis o škodě. Skrytou vadu je příjemce zásilky povinen oznámit přepravci bez odkladu, nejpozději však do tří dnů (do dvou pracovních dnů) ode dne, kdy mu byla zásilka doručena a vyžádat si sepsání zápisu o škodě. Pokud tato zásada nebude prokazatelně dodržena má odesílatel (Baxx eshop) právo reklamaci zamítnout z důvodu nedostatku důkazů o vzniku škody během přepravy. Reklamaci poškozené zásilky je nutno uplatnit osobně, písemně (poštou, e-mailem: info@baxx.cz) vč. doložení zápisu o škodě.

Ochrana osobních dat zákazníků

Osobní data (jako např. jméno, adresa, telefon, e-mail, bankovní spojení popř. IČO, DIČ atd.), která jsou součástí objednávky nebo nám byla sdělena během registrace nového zákazníka jsou společností baxx.cz považována za diskrétní a jsou chráněna proti zneužití. Baxx.cz tyto údaje o zákaznících zásadně nesděluje třetím osobám, kromě těch které se přímo podílejí na vyřízení objednávky zákazníka (banky, pošta či speditér a pod.), a to pouze v nutném rozsahu.

Zrušení objednávky

Objednávku je možné zrušit bezprostředně po zadání objednávky a to buď telefonicky, nebo e-mailem. V případě, že bylo zboží již zaplaceno, bude poukázaná částka vrácena zpět na účet zákazníka. Pokud je zboží fyzicky odesláno, není možné zásilku stornovat. Baxx eshop si vyhrazuje právo na zrušení objednávky zákazníka v těchto případech:

 • zboží není možné doručit, protože se již nedodává
 • zákazník neuvedl všechny povinné údaje v registraci (zejména jméno, adresu a telefonní číslo)
 • objednávku nebylo možné telefonicky autorizovat (náhodně vybrané objednávky, nebo objednávky na větší částky jsou prověřovány telefonicky)
 • z rozhodnutí vedení společnosti 

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží (včetně přepravného či poštovného, které není součástí ceny objednaného zboží a platí se zvlášť) uvedenou v katalogu internetové prodejny baxx.cz, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující neodvolatelně vázán.

Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu

Vážený spotřebiteli,

 1. Jestli se domníváte, že jsme Vás poškodili, nebo nedostáli svým závazkům, pište na naši emailovou adresu info@baxx.cz .
 2. Jestli se nám nepodaří spor vyřešit přímo, na základě Zákona č. 378/2015, kterým se mění Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, máte také právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.
 3. Subjektem (ADR) mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi obchodníkem a spotřebitelem, je Česká obchodní inspekce, nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu, viz http://www.mpo.cz/dokument169867.html
 4. U České obchodní inspekce, má spotřebitel možnost podat návrh prostřednictvím on-line formuláře, dostupného na internetových stránkách České obchodní inspekce: https://adr.coi.cz/cs .
 5. Spotřebitel může podat návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.
 6. Spotřebitel může podat návrh také prostřednictvím platformy mimosoudního řešení spotřebitelských sporů EU, která je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Návrh zde může podat jenom spotřebitel žijící v EU na obchodníka se sídlem v EU.
 7. Jestliže sporné strany nejsou spokojené s kvalitou mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a domnívají se, že v průběhu řízení došlo k porušení Pravidel pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, mohou podat stížnost na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu nebo na emailovou adresu adr@mpo.cz.
 8. V případě přeshraničních sporů pomáhá spotřebitelům v přístupu k příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Evropské spotřebitelské centrum Česká republika.
 9. Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.

 

Nahoru