Obchodní podmínky e-shopu Baxx.cz

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetové prodejny www.Baxx.cz jsou považovány za závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.
 2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva skutečně vzniká v momentě převzetí a zaplacení objednaného zboží kupujícím.
 3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
 4. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.
 5. Objednávka může být realizována elektronickou poštou, kdy zákazník reaguje na zpracovanou objednávku (-y) a do odpovědi na ni emailem odpoví, že s nabídkou souhlasí a objednává nabízené služby a zboží (stačí např.text : s nabídkou souhlasím a objednávvám nebo text podobného znění). 
 6. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, až po zaplacení celé kupní ceny a jeho převzetím, případně uvedením do provozu, je-li zařízení objednáno s montáží. Celá kupní cena obsahuje položky objednané jako položky v e-shopu včetně prací a materiálu použitého během montáže a následně vyfakturovaného. Ceník montážního materiálu je přílohou položky montáže daného zařízení nebo Vám jej na požádání rádi pošleme v elektronické formě - PDF. Součástí konečné ceny je i cena prací a materiálu nad rámec nabídky, který byl během montáže použit, instalován a který je potvrzen zákazníkem podpisem na formuláři "Protokol o použitém materiálu během montáže". Je-li zboží objednáno i s montáží, je zákazník povinen zajistit v objektu, kde má být zboží instalováno, že elektroinstalace, na kterou bude instalované zboží montováno, je v pořádku, provedena odbornou firmou a splňuje příslušné požadavky platných norem (elektrorevize apod.). Vzniknou-li na dodaném zboží během nebo po instalaci škoda způsobená špatnou elektroinstalací, může být tato skutečnost důvodem ke ztrátě záruky na dodané zboží. 
 7. Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu www.Baxx.cz, kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.
 8. Záruční doba na daný výrobek nebo službu je uvedena u každého produktu nebo služby. Jsou-li nějaká ustanovení blíže specifikující záruční podmínky a jejich podmínky, jsou tyto uvedeny v popisu toho-kterého produktu nebo služby. Základní podmínkou platnosti záruční doby u všech klimatizací (všech výrobců) je provedení roční servisní prohlídky každý rok, po dobu platnosti záruky. Tuto prohlídku může provést pouze autorizovaný servisní technik naší firmy nebo certifikovaný technik námi předem schválený.
 9. Je-li zákazníkem podnikatel nebo obchodní společnost, která při objednání uvede své identifikační číslo (IČ), dá se důvodně předpokládat, že jde o "podnikatele jednajícího v rámci své podmikatelské činnosti. Nejde tedy o fyzickou osobu, která si kupuje zboží pro svoji osobní potřebu své domácnosti, není tedy z hlediska zákona spotřebitelem a nemá pak zvláštní ochranu.
 10. Je-li zákazníkem fyzická osoba, která nerealizuje nákup pro účely podnikání, platí pro ni záruční doba uvedená u výrobku při jejím objednání.

 11. Je-li obchod realizován mezi dvěma podnikatelskými subjekty je záruční doba půl roku (6 měsíců). Reklamovat lze pouze vady, které měl výrobek v době předání. Reklamace je nutné realizovat písemně, co nejdříve po zjištění vady. V tomto případě neplatí ani 30-ti denní lhůta pro vyřešení reklamace, ale lhůta přiměřená. Její stanovení bývá někdy složité.

 12. Potvrzený Záruční list zákazník obdrží po uhrazení celé kupní ceny. Pokud si zákazník zajistí servis zboží, u kterého nemá doplacenu celou kupní cenu, jedná se o nepovolené užití cizí věci a ponese navíc odpovědnost za případné poškození cizí věci se všemi právními následky.

Platební podmínky, expediční lhůty a přepravné

 1. Není-li v popise objednaného výrobku uvedeno jinak, je veškeré zboží expedováno do 1 pracovního dne po obdržení objednávky. V případě dodávky zboží včetně montáže a uvedení do provozu (95% případů), bude termín dodávky domluvem následně dle přání zákazníka. Zboží pak bude dovezeno montážníky včetně jeho přemístění přímo na místo instalace.
 2. Zboží je odesíláno kupujícímu poštou na dobírku, požaduje-li kupující jiný druh přepravy (např. v případě objednání „objemově a váhově“ většího zboží), je nutné se domluvit předem telefonicky na čísle tel: 774 176 507.
 3. Dobírkovné 110,- až 490,- Kč za 1 balík/karton (dle objemu a váhy, ceny uvedeny bez DPH 21%, pokud by cena byla vyšší, je zákazník vždy předem informován)
 4. Baxx.cz si vyhrazuje právo na prodloužení expediční lhůty v případě, že se vyskytnou nepředvídatelné události. O případné delší expediční lhůtě bude zákazník neprodleně informován e-mailem nebo telefonicky.
 5. Do úplného uhrazení vystavené faktury je zboží majetkem společnosti Baxxis s.r.o.
 6. Je-li zakázka uzavřena včetně montáže s platbou v hotovosti po montáži a uvedení do provozu, znamená to, že zákazník uhradí zakázku ihned při převzetí. Bude-li požadovat zajet k bankomatu a podobná zdržení, bude mu následně fakturován čas, o který byl montážní tým zdržen. Příklad : 2 monzážníci s cenou 400 Kč bez DPH/hod., vychází tedy při zdržení např. 45 min. 2 x 400 kč + DPH 15% = 920 Kč/hod. Vždy bude účtován čas za každou i započatou hodinu.

Reklamace

Případné reklamace uplatňuje kupující emailem nebo na adrese provozovatele eshopu.

Současně s reklamovaným zbožím a popisem závady je nutné předložit i příslušný doklad o jeho nákupu (fakturu nebo záruční list).

Reklamační řízení bude zahájeno po nahlášení reklamace emailem na adresu info@baxx.cz s polu s příslušnými přílohami (viz řádek výše).

Veškeré reklamace budou vyřízeny v souladu s právním řádem platným v ČR.

Poskytnutá záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. Prodávající nepřebírá odpovědnost za vady vyplývající z běžného opotřebování výrobků, za vady vzniklé neodborným používáním výrobků a chybnoumontáží a manipulací s nimi, ani za škody způsobené vnějšími událostmi (tzv. vyšší moc). Na tyto vady se poskytnutá záruka nevztahuje.

V případě, kdy naši servisní technici během své návštěvy u zákazníka zjistí, že reklamace je neoprávněná (vše funguje jak má, zákazník nějakýk způsobem svévolně zasahoval do klimatizace-tep.čerpadla nebo jiné porušení záručních podmínek) zapíší tuto skutečnost do servisního protokolu. Za neoprávněnou reklamaci je považován i výjezd z důvodu neznalosti obsluhy ovládání klimatizace-te.čerpadla. Následně může být zákazníkovi vystavena faktura za zbytečný výjezd ve výši 1.500 Kč (při trvání zásahu do 1 hod.) a náklady na dopravu 13 Kč/km. Uvedené ceny jsou bez DPH.

Přeprava zboží: Příjemce zásilky je povinen při převzetí zásilky zkontrolovat, zda je obal neporušený a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. Pokud při přejímce zásilky zjistí příjemce zjevné vady, oznámí tuto skutečnost bez odkladu přepravci, se kterým je povinen sepsat zápis o škodě. Skrytou vadu je příjemce zásilky povinen oznámit přepravci bez odkladu, nejpozději však do tří dnů (do dvou pracovních dnů) ode dne, kdy mu byla zásilka doručena a vyžádat si sepsání zápisu o škodě. Pokud tato zásada nebude prokazatelně dodržena má odesílatel (Baxx eshop) právo reklamaci zamítnout z důvodu nedostatku důkazů o vzniku škody během přepravy. Reklamaci poškozené zásilky je nutno uplatnit osobně, písemně (poštou, e-mailem: info@baxx.cz) vč. doložení zápisu o škodě.

Ochrana osobních dat zákazníků

Osobní data (jako např. jméno, adresa, telefon, e-mail, bankovní spojení popř. IČO, DIČ atd.), která jsou součástí objednávky nebo nám byla sdělena během registrace nového zákazníka jsou společností baxx.cz považována za diskrétní a jsou chráněna proti zneužití. Baxx.cz tyto údaje o zákaznících zásadně nesděluje třetím osobám, kromě těch které se přímo podílejí na vyřízení objednávky zákazníka (banky, pošta či speditér a pod.), a to pouze v nutném rozsahu.

Montáž objednávky

           Je-li objednána dodávka zboží včetně montáže, probíhá tato montáž v termínu dle dohody s naším obchodním oddělením a vašimi možnostmi.

           K některým objednávkám je domluvena určitá stavební připravenost ze strany zákazníka. Tato podmínka je nezbytně nutná pro realizaci dané montáže. V případě, že zákazník    

           není schopen stavební připravenost zajistit, musí naši firmu písemně informovat o této skutečnosti min. 1 týden předem. V opačném případě mu hrozí sankce ve výši 10% z ceny

           zakázky, min. však 5.000 Kč.

Zrušení objednávky zboží

Objednávku je možné zrušit bezprostředně po zadání objednávky a to buď telefonicky, nebo e-mailem. V případě, že bylo zboží již zaplaceno, bude poukázaná částka vrácena zpět na účet zákazníka. Pokud je zboží fyzicky odesláno, není možné zásilku stornovat. Baxx eshop si vyhrazuje právo na zrušení objednávky zákazníka v těchto případech:

 • zboží není možné doručit, protože se již nedodává
 • zákazník neuvedl všechny povinné údaje v registraci (zejména jméno, adresu a telefonní číslo)
 • objednávku nebylo možné telefonicky autorizovat (náhodně vybrané objednávky, nebo objednávky na větší částky jsou prověřovány telefonicky)
 • z rozhodnutí vedení společnosti 

Zrušení objednávky zboží s montáží (např. klimatizace s montáží)

Je-li objednávka objednána s montáží (nejčastěji klimatizace s montáží) je objednávka domluvena ve spolupráci s naším obchodním zástupcem včetně dohody termímu montáže. V případě zrušení montáže ze strany zákazníka v období delším než 2 týdny před termínem montáže je zákazník povinen uhradit storno poplatek ve výši 10% z ceny objednávky s DPH ve výši 21%, min.však 3.000 Kč. Bude-li montáž zrušena v období 14-4 dny před montáží činí storno poplatek 20% z ceny objednávky s DPH 21%, min. však 5.000 Kč. Bude-li montáž zrušena v období 1-3 dny před montáží činí storno poplatek 30% z ceny objednávky s DPH 21%, min. však 8.000 Kč.

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží (včetně přepravného či poštovného, které není součástí ceny objednaného zboží a platí se zvlášť) uvedenou v katalogu internetové prodejny baxx.cz, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující neodvolatelně vázán.

 

Nahoru